top of page
Multi Ethnic Girls

VORES AGENDA

Der findes faktisk internationale konventioner mod brugen af voldtægt i konfliktområder

– men de respekteres ikke!

Ved krigsforbryderprocesser behandles voldtægt som den mindst betydningsfulde af krigsforbrydelser.

For ofrene er juridisk retfærdighed deres eneste håb om at genvinde deres integritet og sikkerhed.

Straffrihed skal opgives, og retfærdighed skal blive normen.

 

 ”Hvordan vi afskaffer voldtægt i konfliktområder” bør optræde på den politiske dagsorden.

Book of French Laws
VEDTÆGTER

FOR 

FORENINGEN IMOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN

§ 1

Foreningens navn:  

Imod voldtægt som krigsvåben

 

Foreningens hjemsted:  

Københavns Kommune

§ 2

Foreningens formål er at synliggøre og bekæmpe seksuelle krænkelser, herunder at voldtægt bliver brugt som krigsvåben med manglende juridiske konsekvenser, fordi seksuelle krænkelser i fredstid, er en kultur, der vokser til monsterstørrelse under væbnede konflikter. Formålet opnås gennem udbredelse af emnet gennem internetsitet WAYSTOUSTICE og dokumentarfilmen ”Voldtægt som Krigsvåben” produceret af Sfinx Film, samt afholdelse af konferencer, interviews og foredrag mv. om emnet nationalt og internationalt.

 

Midler til opnåelse af formålet sker ved donationer af private foreninger, fonde, organisationer og private personer til brug for udbredelse af formålet.

 

§3

Foreningen får tilføjet to nye binavne Waystojustice og Norape.org

§ 4

Som medlem kan optages enhver, der vil virke for formålet, og kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål og beslutninger.

§ 5

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. december, gældende for det kommende år.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.

§ 6

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på tre personer, valgt på en generalforsamling for 3 år ad gangen, dog er stifterne filminstruktørerne Annette Marie Olsen og Katia Forbert Petersen fødte medlemmer af bestyrelsen. 

 

§ 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med en formand og kasserer.

Bestyrelsens møder afholdes, når formanden eller kassereren finder anledning dertil, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, hvis mindst to er til stede.

 

§ 8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, og der indkaldes en gang årligt inden udgangen af maj.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens behov.

 

Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling kan ved indgivelse af dagsorden indkaldes med 4 dages varsel.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og en protokolfører til at udarbejde referat.

 

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning og aflægger regnskab for det forgangne år til godkendelse.

 

Herudover vælges bestyrelse hvert tredje år.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed.

 

§ 9

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 

Såfremt foreningen ønsker det, kan bestyrelsen antage en registreret eller en statsautoriseret revisor.

 

Foreningens formue skal være anbragt på forsvarlig vis i et anerkendt pengeinstitut, og eventuelt i form af værdipapirer.

§ 10

Foreningen forpligter sig ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 11

Til ændring af vedtægter og opløsning af foreningen kræves to tredjedels vedtagelse af samtlige medlemmer på en generalforsamling. Opnås denne majoritet ikke, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor ændring af vedtægter/opløsning kan vedtages med to tredjedels flertal af de fremmødte.

§ 12

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue, personer, organisationer og foreninger, der arbejder for lignende formål.

Således vedtaget, den 08-07-2014

Og ændret, den 12-04-2023

bottom of page